.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 317741 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  729704 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  92645 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 60297 ครั้ง
  ข่าวประชาสัมพันธ์การยกร่างกรอบตำแหน่งใหม่ของลูกจ้างส่วนราชการโดยปรับเพิ่มระดับชั้นทุกตำแหน่ง
วันที่ : 03/05/2015 15:00 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 3231 ครั้ง)สรุปทอดผ้าป่าของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำรายได้ไปจัดทำร่างพัฒนากรอบตำแหน่งลูกจ้างส่วนราชการ(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘
วันที่ : 18/04/2015 13:29 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 3526 ครั้ง)ที่สจส.กพฐ.3/2558 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2558 เรียนคณะทำงานพัฒนาสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของลูกจ้างส่วนราชการเรื่องการจัดหากองทุนพัฒนาความก้าวหน้าของลูกจ้างส่วนราชการ(ข้อมูล18 เมษายน 2558)
วันที่ : 18/04/2015 13:30 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 4224 ครั้ง)เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของลูกจ้างส่วนราชการ
วันที่ : 28/03/2015 09:27 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 7056 ครั้ง)เรื่องแจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปัจจุบัน
วันที่ : 13/11/2014 13:00 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 2951 ครั้ง)เรียนสมาชิก กสจ.ที่เกษียนอายุราชการเรื่องจ่ายคืนเงิน กสจ. กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2557
วันที่ : 13/10/2014 21:27 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 4464 ครั้ง)ท่านนายกสมชาย สุดลอย นายกสมาคมฯและท่านวิชาญ ชัยชมภู อุปนายกและเลขาธิการสมาคฯ บรรยายเรื่องพัฒนาความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ลูกจ้างฯ สังกัด สพม.6 /สพป.สมุทรปราการ เขต1/สพป.สมุทรปราการ เขต 2 วันเสาร์ที่
วันที่ : 30/09/2014 01:08 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 3614 ครั้ง)เรื่อง แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานชุดที่4ครั้งที่1วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
วันที่ : 01/09/2014 07:19 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 4734 ครั้ง)เรียนพี่น้องลูกจ้างประจำ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั่วประเทศ
วันที่ : 05/07/2014 08:19 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 13225 ครั้ง)สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมสมาชิกน้อมแสดงความยินดีกับเลขา กพฐ. คนใหม่ ท่านดร.กมล. รอดคล้าย ด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ : 02/07/2014 05:30 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 2469 ครั้ง)ด่วนที่สุด(เพิ่มเติม ) เรียน ประธานศูนย์ประสานงานลูกจ้างส่วนราชการทุกจังหวัด ( ทุกสังกัด ทุกกระทรวง ทบวงกรม ) เรื่อง แจ้งความเดือดร้อนของลูกจ้างส่วนราชการต่อ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.)
วันที่ : 13/06/2014 15:52 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 14015 ครั้ง)เรียน ประธานศูนย์ประสานงานลูกจ้างส่วนราชการทุกจังหวัด ( ทุกสังกัด ทุกกระทรวง )
วันที่ : 12/06/2014 20:10 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 6363 ครั้ง)การประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน สมาคมฯเพื่อการศึกษาแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าของลูกจ้างฯเพื่อเสนอ ก.พ.และกรมบัญชีการ.รองรับการปฎิรูประเทศ
วันที่ : 24/05/2014 11:01 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 7776 ครั้ง)เรื่อง ระเบียบว่าด้วยบำเหน็จค้ำประกัน
วันที่ : 24/05/2014 10:04 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 6525 ครั้ง)โครงการมอบทุนให้แก่โรงเรียนทุรกันดานสี่ภูมิถาค
วันที่ : 07/05/2014 15:42 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 2064 ครั้ง)ประมวลภาพถ่ายการอบรมสัมมนาแกนนำลูกจ้าง สังกัด สพฐ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
วันที่ : 01/03/2014 14:02 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 6660 ครั้ง)คลังชงครม.พิจารณาร่างระเบียบกระทรวงว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง เปิดทางลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน ใช้บำเหน็จค้ำประกันเงินกู้
วันที่ : 04/08/2013 13:01 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 14202 ครั้ง)ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 04/06/2556)
วันที่ : 04/06/2013 23:53 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 24481 ครั้ง)ด่วนที่สุดหลักเกณฑ์การปรับระดับชั้นงานและการเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง)และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ(กรมอาชีวะ03-05-2556)
วันที่ : 11/05/2013 08:56 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 14105 ครั้ง)ตัวอย่างแบบคำขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งสายงานและคำขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ
วันที่ : 30/04/2013 23:11 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 60259 ครั้ง)ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 1888 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 11 เม.ย. 2556
วันที่ : 18/04/2013 11:40 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 30051 ครั้ง)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดที่ ๓
วันที่ : 21/10/2012 09:50 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 14888 ครั้ง)คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง (ประกาศใช้วันที่ 24/09/2555)
วันที่ : 11/10/2012 22:45 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 18706 ครั้ง)การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 19/07/2555)
วันที่ : 24/08/2012 05:27 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 46149 ครั้ง)ตัวอย่างแบบฟอร์มการปรับเปลี่ยนสายงานและปรับระดับตำแหน่งชั้นงาน
วันที่ : 25/07/2012 15:37 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 49785 ครั้ง)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (ประกาศใช้วันที่ 20/01/2555)
วันที่ : 26/01/2012 03:46 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 23226 ครั้ง)เรื่อง แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง (ประกาศใช้วันที่ 27/12/2554)
วันที่ : 09/01/2012 13:21 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 12006 ครั้ง)ตัวอย่างคำสั่งเปลี่ยนสายงานตัวอย่างคำ​สั่งเปลี่ย​นสายงาน.PDF
วันที่ : 27/12/2011 19:02 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 24640 ครั้ง)ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๓ [ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
วันที่ : 13/09/2011 16:33 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 28020 ครั้ง)แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ (ประกาศใช้วันที่ 02/08/2554)
วันที่ : 14/08/2011 18:18 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 8857 ครั้ง)
::แสดงทั้งหมด::      


นายสมชาย สุดลอย
นายกสมาคมฯ
สายตรง
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ (1613)

::แสดงทั้งหมด::
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (เริ่มใช้ 1 เม.ย.2553)


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (เริ่มใช้ 1 เม.ย.2553) (2560)

::แสดงทั้งหมด::
การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของ สพฐ.


การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของ สพฐ.  (1633)

::แสดงทั้งหมด::
ร่างหนังสือขอความเป็นธรรม


ร่างหนังสือขอความเป็นธรรม (458)

::แสดงทั้งหมด::
ทำเนียบรายชื่อแกนนำเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ


ทำเนียบรายชื่อแกนนำเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ  (463)

::แสดงทั้งหมด::
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (2555)


การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (2555) (244)

::แสดงทั้งหมด::
   ข่าวประกาศและเอกสารดาวน์โหลด
     
เรียน เรื่อง : สพค.เชียงใหม่ รับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ
เรื่อง เรื่อง : สพค.เชียงใหม่ รับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ

ลงเมื่อวันที่ : 06/05/2015 09:51 น. โดย : [โหลด 26 ครั้ง]
เรียน คณะทำงานพัฒนาสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของลูกจ้างส่วนราชการ(ฉบับสมบุรณ์)
เรื่อง การจัดหากองทุนพัฒนาความก้าวหน้าของลูกจ้างส่วนราชการ(ฉบับสมบุรณ์)

ลงเมื่อวันที่ : 09/03/2015 20:38 น. โดย : [โหลด 108 ครั้ง]
เรียน สมาชิกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แจ้งรายชื่อที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปัจจุบัน

ลงเมื่อวันที่ : 13/11/2014 12:50 น. โดย : [โหลด 184 ครั้ง]
เรียน สมาชิกสมาคมลููกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน
เรื่อง แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานชุดที่4ครั้งที่1วันเส

ลงเมื่อวันที่ : 01/09/2014 07:13 น. โดย : [โหลด 361 ครั้ง]
เรียน ประธานศูนย์ประสานงานลูกจ้างส่วนราชการทุกจังหวัด ( ทุกสังกัด ทุกกระทรวง )
เรื่อง แจ้งความเดือดร้อนของลูกจ้างส่วนราชการต่อ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.)

ลงเมื่อวันที่ : 12/06/2014 20:04 น. โดย : [โหลด 1814 ครั้ง]
เรียน ระเบียบว่าด้วยบำเหน็จค้ำประกัน
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยบำเหน็จค้ำประกัน

ลงเมื่อวันที่ : 20/05/2014 20:26 น. โดย : [โหลด 773 ครั้ง]
เรียน ขั้นตอนจัดตั้งศูนย์ประสานงานและใบสมัครสมาชิกสมาคฯ
เรื่อง ขั้นตอนจัดตั้งศูนย์ประสานงานและใบสมัครสมาชิกสมาคฯ

ลงเมื่อวันที่ : 12/03/2014 09:46 น. โดย : [โหลด 279 ครั้ง]
เรียน ทำเนียบรายชื่อแกนนำเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ สมาคม สพฐ มีเบอร์โทร( ประชุมบ้านพักทัศนาจร )
เรื่อง ทำเนียบรายชื่อแกนนำเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ สมาคม สพฐ มีเบอร์โทร( ประชุมบ้านพักทัศนาจร )

ลงเมื่อวันที่ : 18/05/2014 21:54 น. โดย : [โหลด 769 ครั้ง]
เรียน ร่างหนังสือขอความเป็นธรรม
เรื่อง ร่างหนังสือขอความเป็นธรรม

ลงเมื่อวันที่ : 06/11/2013 11:17 น. โดย : [โหลด 664 ครั้ง]
เรียน ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 04/06/2556)
เรื่อง ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 04/06/2556)

ลงเมื่อวันที่ : 04/06/2013 23:50 น. โดย : [โหลด 1663 ครั้ง]
::แสดงทั้งหมด::      
  ภาพกิจกรรมของเรา


การอบรมสัมมนาเชิงวิชาการให้กับลูกจ้างในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต ๑ - เขต ๒ และ สพม เขต ๑๗ จำนวน ๕๗๐ คน

วันที่ : 18/10/2014 เวลา : 10:22 น.


ท่านนายกสมชาย สุดลอย นายกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสมาคมเป็นตัวแทนลูกจ้า

วันที่ : 18/10/2014 เวลา : 10:14 น.


การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดที่๔

วันที่ : 09/08/2014 เวลา : 10:20 น.


ท่านผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “

วันที่ : 26/07/2014 เวลา : 10:13 น.


ท่านดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา.ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสมาชิกสมาคมฯ

วันที่ : 06/01/2014 เวลา : 19:02 น.


ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

วันที่ : 21/12/2013 เวลา : 07:01 น.


ท่านนายกฯมอบเงินทำบุญให้กับท่านสรัล เจนพิชัย กรรมการสมาคมฯจากสุราษฏร์ธานี เนื่องจากบิดาเสียชีวิต

วันที่ : 21/12/2013 เวลา : 06:58 น.


สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคีของ ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ

วันที่ : 20/11/2013 เวลา : 15:36 น.


ประชุมลูกจ้างประจำแกนนำ เพื่อเป็นคณะทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ของลูกจ้างประจำ

วันที่ : 27/07/2013 เวลา : 17:30 น.


จัดทำแผนปฎิบัติการ สมาคมฯแกนนำภูมิภาคเหนือ

วันที่ : 07/07/2012 เวลา : 13:07 น.
::แสดงทั้งหมด::      
 
บรรยายวิธีคิดกรอบอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว 1888 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และตามหนังสือกระทรวงการคลัง กค ๐๔๒๘ / ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

โดยท่านกรองกาญจน์ เกียรติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิกรมบัญชีกลาง กระทวงการคลัง

เพลงมาร์ชลูกจ้างครับ
 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เบอร์โทรติดต่อ  
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ติดต่อผู้ดูแล 
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009