.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 327468 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  787732 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  95291 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 61361 ครั้ง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าน ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ให้ความเมตตากรุณาเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างของส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
วันที่ : 01/08/2015 14:17 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 1158 ครั้ง)เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (29/05/2558)
วันที่ : 03/06/2015 22:27 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 6728 ครั้ง)การยกร่างกรอบตำแหน่งใหม่ของลูกจ้างส่วนราชการโดยปรับเพิ่มระดับชั้นทุกตำแหน่ง
วันที่ : 03/05/2015 15:00 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 7142 ครั้ง)สรุปทอดผ้าป่าของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำรายได้ไปจัดทำร่างพัฒนากรอบตำแหน่งลูกจ้างส่วนราชการ(ข้อมูล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
วันที่ : 04/08/2015 20:00 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 4598 ครั้ง)ที่สจส.กพฐ.3/2558 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2558 เรียนคณะทำงานพัฒนาสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของลูกจ้างส่วนราชการเรื่องการจัดหากองทุนพัฒนาความก้าวหน้าของลูกจ้างส่วนราชการ(ข้อมูล18 เมษายน 2558)
วันที่ : 18/04/2015 13:30 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 4896 ครั้ง)เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของลูกจ้างส่วนราชการ
วันที่ : 28/03/2015 09:27 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 7656 ครั้ง)เรื่องแจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปัจจุบัน
วันที่ : 13/11/2014 13:00 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 3479 ครั้ง)เรียนสมาชิก กสจ.ที่เกษียนอายุราชการเรื่องจ่ายคืนเงิน กสจ. กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2557
วันที่ : 13/10/2014 21:27 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 5292 ครั้ง)ท่านนายกสมชาย สุดลอย นายกสมาคมฯและท่านวิชาญ ชัยชมภู อุปนายกและเลขาธิการสมาคฯ บรรยายเรื่องพัฒนาความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ลูกจ้างฯ สังกัด สพม.6 /สพป.สมุทรปราการ เขต1/สพป.สมุทรปราการ เขต 2 วันเสาร์ที่
วันที่ : 30/09/2014 01:08 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 4094 ครั้ง)เรื่อง แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานชุดที่4ครั้งที่1วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
วันที่ : 01/09/2014 07:19 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 5118 ครั้ง)เรียนพี่น้องลูกจ้างประจำ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั่วประเทศ
วันที่ : 05/07/2014 08:19 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 14077 ครั้ง)สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมสมาชิกน้อมแสดงความยินดีกับเลขา กพฐ. คนใหม่ ท่านดร.กมล. รอดคล้าย ด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ : 02/07/2014 05:30 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 2769 ครั้ง)ด่วนที่สุด(เพิ่มเติม ) เรียน ประธานศูนย์ประสานงานลูกจ้างส่วนราชการทุกจังหวัด ( ทุกสังกัด ทุกกระทรวง ทบวงกรม ) เรื่อง แจ้งความเดือดร้อนของลูกจ้างส่วนราชการต่อ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.)
วันที่ : 13/06/2014 15:52 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 14585 ครั้ง)เรียน ประธานศูนย์ประสานงานลูกจ้างส่วนราชการทุกจังหวัด ( ทุกสังกัด ทุกกระทรวง )
วันที่ : 12/06/2014 20:10 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 6777 ครั้ง)การประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน สมาคมฯเพื่อการศึกษาแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าของลูกจ้างฯเพื่อเสนอ ก.พ.และกรมบัญชีการ.รองรับการปฎิรูประเทศ
วันที่ : 24/05/2014 11:01 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 8220 ครั้ง)เรื่อง ระเบียบว่าด้วยบำเหน็จค้ำประกัน
วันที่ : 24/05/2014 10:04 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 6921 ครั้ง)โครงการมอบทุนให้แก่โรงเรียนทุรกันดานสี่ภูมิถาค
วันที่ : 07/05/2014 15:42 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 2316 ครั้ง)ประมวลภาพถ่ายการอบรมสัมมนาแกนนำลูกจ้าง สังกัด สพฐ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
วันที่ : 01/03/2014 14:02 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 6930 ครั้ง)คลังชงครม.พิจารณาร่างระเบียบกระทรวงว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง เปิดทางลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน ใช้บำเหน็จค้ำประกันเงินกู้
วันที่ : 04/08/2013 13:01 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 14646 ครั้ง)ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 04/06/2556)
วันที่ : 04/06/2013 23:53 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 24901 ครั้ง)ด่วนที่สุดหลักเกณฑ์การปรับระดับชั้นงานและการเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง)และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ(กรมอาชีวะ03-05-2556)
วันที่ : 11/05/2013 08:56 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 14507 ครั้ง)ตัวอย่างแบบคำขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งสายงานและคำขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ
วันที่ : 30/04/2013 23:11 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 64105 ครั้ง)ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 1888 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 11 เม.ย. 2556
วันที่ : 18/04/2013 11:40 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 30399 ครั้ง)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดที่ ๓
วันที่ : 21/10/2012 09:50 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 15356 ครั้ง)คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง (ประกาศใช้วันที่ 24/09/2555)
วันที่ : 11/10/2012 22:45 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 19048 ครั้ง)การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 19/07/2555)
วันที่ : 24/08/2012 05:27 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 46503 ครั้ง)ตัวอย่างแบบฟอร์มการปรับเปลี่ยนสายงานและปรับระดับตำแหน่งชั้นงาน
วันที่ : 25/07/2012 15:37 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 51381 ครั้ง)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (ประกาศใช้วันที่ 20/01/2555)
วันที่ : 26/01/2012 03:46 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 23562 ครั้ง)เรื่อง แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง (ประกาศใช้วันที่ 27/12/2554)
วันที่ : 09/01/2012 13:21 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 12390 ครั้ง)ตัวอย่างคำสั่งเปลี่ยนสายงานตัวอย่างคำ​สั่งเปลี่ย​นสายงาน.PDF
วันที่ : 27/12/2011 19:02 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 25408 ครั้ง)
::แสดงทั้งหมด::      


นายสมชาย สุดลอย
นายกสมาคมฯ
สายตรง
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ (1665)

::แสดงทั้งหมด::
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (เริ่มใช้ 1 เม.ย.2553)


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (เริ่มใช้ 1 เม.ย.2553) (2623)

::แสดงทั้งหมด::
การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของ สพฐ.


การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของ สพฐ.  (1674)

::แสดงทั้งหมด::
ร่างหนังสือขอความเป็นธรรม


ร่างหนังสือขอความเป็นธรรม (509)

::แสดงทั้งหมด::
ทำเนียบรายชื่อแกนนำเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ


ทำเนียบรายชื่อแกนนำเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ  (531)

::แสดงทั้งหมด::
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (2555)


การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (2555) (310)

::แสดงทั้งหมด::
   ข่าวประกาศและเอกสารดาวน์โหลด
     
เรียน คณะทำงานพัฒนาสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของลูกจ้างส่วนราชการ(ฉบับสมบุรณ์)
เรื่อง การจัดหากองทุนพัฒนาความก้าวหน้าของลูกจ้างส่วนราชการ(ฉบับสมบุรณ์)

ลงเมื่อวันที่ : 04/08/2015 19:56 น. โดย : [โหลด 158 ครั้ง]
เรียน สมาชิกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แจ้งรายชื่อที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปัจจุบัน

ลงเมื่อวันที่ : 13/11/2014 12:50 น. โดย : [โหลด 227 ครั้ง]
เรียน สมาชิกสมาคมลููกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน
เรื่อง แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานชุดที่4ครั้งที่1วันเส

ลงเมื่อวันที่ : 01/09/2014 07:13 น. โดย : [โหลด 410 ครั้ง]
เรียน ประธานศูนย์ประสานงานลูกจ้างส่วนราชการทุกจังหวัด ( ทุกสังกัด ทุกกระทรวง )
เรื่อง แจ้งความเดือดร้อนของลูกจ้างส่วนราชการต่อ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.)

ลงเมื่อวันที่ : 12/06/2014 20:04 น. โดย : [โหลด 1963 ครั้ง]
เรียน ระเบียบว่าด้วยบำเหน็จค้ำประกัน
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยบำเหน็จค้ำประกัน

ลงเมื่อวันที่ : 20/05/2014 20:26 น. โดย : [โหลด 822 ครั้ง]
เรียน ขั้นตอนจัดตั้งศูนย์ประสานงานและใบสมัครสมาชิกสมาคฯ
เรื่อง ขั้นตอนจัดตั้งศูนย์ประสานงานและใบสมัครสมาชิกสมาคฯ

ลงเมื่อวันที่ : 12/03/2014 09:46 น. โดย : [โหลด 314 ครั้ง]
เรียน ทำเนียบรายชื่อแกนนำเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ สมาคม สพฐ มีเบอร์โทร( ประชุมบ้านพักทัศนาจร )
เรื่อง ทำเนียบรายชื่อแกนนำเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ สมาคม สพฐ มีเบอร์โทร( ประชุมบ้านพักทัศนาจร )

ลงเมื่อวันที่ : 18/05/2014 21:54 น. โดย : [โหลด 811 ครั้ง]
เรียน ร่างหนังสือขอความเป็นธรรม
เรื่อง ร่างหนังสือขอความเป็นธรรม

ลงเมื่อวันที่ : 06/11/2013 11:17 น. โดย : [โหลด 701 ครั้ง]
เรียน ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 04/06/2556)
เรื่อง ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 04/06/2556)

ลงเมื่อวันที่ : 04/06/2013 23:50 น. โดย : [โหลด 1684 ครั้ง]
เรียน คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง (ประกาศใช้วันที่ 24/09/2555)
เรื่อง คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง (ประกาศใช้วันที่ 24/09/2555)

ลงเมื่อวันที่ : 11/10/2012 22:43 น. โดย : [โหลด 1352 ครั้ง]
::แสดงทั้งหมด::      
  ภาพกิจกรรมของเรา


ท่านสมชาย สุดลอย นายกสมาคมฯพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้เตรียมการความพร้อมในการประชุมสัมมนาเชิงวิชา

วันที่ : 30/07/2015 เวลา : 22:29 น.


การอบรมสัมมนาเชิงวิชาการให้กับลูกจ้างในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต ๑ - เขต ๒ และ สพม เขต ๑๗ จำนวน ๕๗๐ คน

วันที่ : 18/10/2014 เวลา : 10:22 น.


ท่านนายกสมชาย สุดลอย นายกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสมาคมเป็นตัวแทนลูกจ้า

วันที่ : 18/10/2014 เวลา : 10:14 น.


การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดที่๔

วันที่ : 09/08/2014 เวลา : 10:20 น.


ท่านผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “

วันที่ : 26/07/2014 เวลา : 10:13 น.


ท่านดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา.ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสมาชิกสมาคมฯ

วันที่ : 06/01/2014 เวลา : 19:02 น.


ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

วันที่ : 21/12/2013 เวลา : 07:01 น.


ท่านนายกฯมอบเงินทำบุญให้กับท่านสรัล เจนพิชัย กรรมการสมาคมฯจากสุราษฏร์ธานี เนื่องจากบิดาเสียชีวิต

วันที่ : 21/12/2013 เวลา : 06:58 น.


สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคีของ ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ

วันที่ : 20/11/2013 เวลา : 15:36 น.


ประชุมลูกจ้างประจำแกนนำ เพื่อเป็นคณะทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ของลูกจ้างประจำ

วันที่ : 27/07/2013 เวลา : 17:30 น.


จัดทำแผนปฎิบัติการ สมาคมฯแกนนำภูมิภาคเหนือ

วันที่ : 07/07/2012 เวลา : 13:07 น.
::แสดงทั้งหมด::      
 
บรรยายวิธีคิดกรอบอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว 1888 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และตามหนังสือกระทรวงการคลัง กค ๐๔๒๘ / ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

โดยท่านกรองกาญจน์ เกียรติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิกรมบัญชีกลาง กระทวงการคลัง

เพลงมาร์ชลูกจ้างครับ
 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เบอร์โทรติดต่อ  
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ติดต่อผู้ดูแล 
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009