.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 272192 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  529665 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  72409 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 52947 ครั้ง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ประมวลภาพถ่ายการอบรมสัมมนาแกนนำลูกจ้าง สังกัด สพฐ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
วันที่ : 01/03/2014 14:02 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 3279 ครั้ง)ขอความอนเคราะห์ให้ความช่วยเหลือครับ
วันที่ : 01/03/2014 13:51 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 734 ครั้ง)สงสารเด็กน้อยมากค่ะ
วันที่ : 01/03/2014 13:37 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 462 ครั้ง)ส.ค.ส.2557
วันที่ : 06/01/2014 19:05 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 1134 ครั้ง)สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมงานทอดกฐินสามัคคีของท่านอภิชาติ จีรวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วัดหน้าต่างใน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิก
วันที่ : 26/11/2013 14:55 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 834 ครั้ง)สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคีของ ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทอด ณ วัดสันติวัฒนา อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน
วันที่ : 26/11/2013 14:45 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 1362 ครั้ง)สมาคมฯพร้อมสมาชิกขอแสดงความยินดีกับท่าน สมยศ ศิริบรรณ ในการเข้าร้บตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.
วันที่ : 06/11/2013 10:54 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 1071 ครั้ง)แสดงความยินดีกับท่าน อภิชาติ จีระวุฒิ ในโอกาสที่ ท่าน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ : 01/10/2013 15:40 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 1711 ครั้ง)คลังชงครม.พิจารณาร่างระเบียบกระทรวงว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง เปิดทางลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน ใช้บำเหน็จค้ำประกันเงินกู้
วันที่ : 04/08/2013 13:01 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 10089 ครั้ง)ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 04/06/2556)
วันที่ : 04/06/2013 23:53 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 20106 ครั้ง)ด่วนที่สุดหลักเกณฑ์การปรับระดับชั้นงานและการเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง)และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ(กรมอาชีวะ03-05-2556)
วันที่ : 11/05/2013 08:56 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 10693 ครั้ง)ตัวอย่างแบบคำขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งสายงานและคำขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ
วันที่ : 30/04/2013 23:11 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 35180 ครั้ง)ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 1888 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 11 เม.ย. 2556
วันที่ : 18/04/2013 11:40 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 26123 ครั้ง)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดที่ ๓
วันที่ : 21/10/2012 09:50 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 10266 ครั้ง)คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง (ประกาศใช้วันที่ 24/09/2555)
วันที่ : 11/10/2012 22:45 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 16206 ครั้ง)การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 19/07/2555)
วันที่ : 24/08/2012 05:27 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 43089 ครั้ง)ตัวอย่างแบบฟอร์มการปรับเปลี่ยนสายงานและปรับระดับตำแหน่งชั้นงาน
วันที่ : 25/07/2012 15:37 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 38939 ครั้ง)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (ประกาศใช้วันที่ 20/01/2555)
วันที่ : 26/01/2012 03:46 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 20556 ครั้ง)เรื่อง แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง (ประกาศใช้วันที่ 27/12/2554)
วันที่ : 09/01/2012 13:21 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 9511 ครั้ง)ตัวอย่างคำสั่งเปลี่ยนสายงานตัวอย่างคำ​สั่งเปลี่ย​นสายงาน.PDF
วันที่ : 27/12/2011 19:02 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 18917 ครั้ง)ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๓ [ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
วันที่ : 13/09/2011 16:33 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 23290 ครั้ง)แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ (ประกาศใช้วันที่ 02/08/2554)
วันที่ : 14/08/2011 18:18 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 7033 ครั้ง)บำเหน็จตกทอดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 67 ง ลง 17 มิถุนายน 2554 ประกาศใช้แล้ว
วันที่ : 12/07/2011 21:05 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 12712 ครั้ง)สิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลสำหรับลูกจ้างประจำที่ได้รับบำเหน็จบำนาญเมื่อเกษียณอายุ
วันที่ : 10/05/2011 14:50 น.
ข่าวโดย : ปชส สมาคมฯ (ผู้ชม 24597 ครั้ง)ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 06/05/2554)
วันที่ : 07/05/2011 08:39 น.
ข่าวโดย : ปชส สมาคมฯ (ผู้ชม 16933 ครั้ง)กระทรวงการคลัง จับมือ สถานพยาบาลเอกชน 32 แห่ง ทำ MOU ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงรักษาลูกจ้างฯของรัฐ เริ่ม 1 พฤษภาคม 2554
วันที่ : 13/05/2011 17:47 น.
ข่าวโดย : ปชส สมาคมฯ (ผู้ชม 63740 ครั้ง)การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 18/04/2554)
วันที่ : 05/06/2011 13:49 น.
ข่าวโดย : ปชส สมาคมฯ (ผู้ชม 36031 ครั้ง)ด่วนทีสุดแจ้งรายชื่อการจัดตำแหน่งที่ กพ.รับรองลูกจ้าง สพป. สพม. ทุกเขตทั่วประเทศ
วันที่ : 03/04/2011 19:49 น.
ข่าวโดย : (ผู้ชม 22303 ครั้ง)เรียน ลูกจ้างส่วนราชการทุกส่วนกระทรวงทบวงกรมเรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่(และลูกจ้าง สพฐ)
วันที่ : 03/04/2011 19:50 น.
ข่าวโดย : เลขาธิการ (ผู้ชม 52764 ครั้ง)
::แสดงทั้งหมด::      


ดร.รัษฎา วิชัยดิษฐ
นายกสมาคมฯ
สายตรง
คู่มือฝวิธีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสมาคมฯ


คู่มือและวิธีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสมาคมฯ (1774)

::แสดงทั้งหมด::
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ (1272)

::แสดงทั้งหมด::
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (เริ่มใช้ 1 เม.ย.2553)


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (เริ่มใช้ 1 เม.ย.2553) (2062)

::แสดงทั้งหมด::
การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของ สพฐ.


การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของ สพฐ.  (1314)

::แสดงทั้งหมด::
ร่างหนังสือขอความเป็นธรรม


ร่างหนังสือขอความเป็นธรรม (132)

::แสดงทั้งหมด::
   ข่าวประกาศและเอกสารดาวน์โหลด
     
เรียน ขั้นตอนจัดตั้งศูนย์ประสานงานและใบสมัครสมาชิกสมาคฯ
เรื่อง ขั้นตอนจัดตั้งศูนย์ประสานงานและใบสมัครสมาชิกสมาคฯ

ลงเมื่อวันที่ : 12/03/2014 09:46 น. โดย : [โหลด 50 ครั้ง]
เรียน ด่วนที่สุดเรื่องการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพระดับสูง สำหรับลูกจ้างประจำแกนนำ
เรื่อง ด่วนที่สุดเรื่องการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพระดับสูง สำหรับลูกจ้างประจำแกนนำ

ลงเมื่อวันที่ : 17/02/2014 16:12 น. โดย : [โหลด 174 ครั้ง]
เรียน รายชื่อลูกจ้างแกนนำการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระดับสูง สำหรับลูกจ้างประจำแกนนำสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4 ภาค)
เรื่อง รายชื่อลูกจ้างแกนนำการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระดับสูง สำหรับลูกจ้างประจำแ

ลงเมื่อวันที่ : 30/01/2014 09:45 น. โดย : [โหลด 242 ครั้ง]
เรียน ด่วนที่สุด การประชุมสัมนาทางวิชาการลูกจ้างสังกัด สพฐ
เรื่อง ด่วนที่สุด การประชุมสัมนาทางวิชาการลูกจ้างสังกัด สพฐ

ลงเมื่อวันที่ : 21/11/2013 09:18 น. โดย : [โหลด 412 ครั้ง]
เรียน ร่างหนังสือขอความเป็นธรรม
เรื่อง ร่างหนังสือขอความเป็นธรรม

ลงเมื่อวันที่ : 06/11/2013 11:17 น. โดย : [โหลด 364 ครั้ง]
เรียน ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 04/06/2556)
เรื่อง ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 04/06/2556)

ลงเมื่อวันที่ : 04/06/2013 23:50 น. โดย : [โหลด 1329 ครั้ง]
เรียน เรียนลูกจ้างส่วนราชการทุกกระทรวงทบวงกรมทั่วประเทศในราชอาณาจักรไทย
เรื่อง เชิญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหางบประมาณพัฒนาลูกจ้างประจำ และเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน โรงเรียน

ลงเมื่อวันที่ : 23/05/2013 18:38 น. โดย : [โหลด 254 ครั้ง]
เรียน คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง (ประกาศใช้วันที่ 24/09/2555)
เรื่อง คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง (ประกาศใช้วันที่ 24/09/2555)

ลงเมื่อวันที่ : 11/10/2012 22:43 น. โดย : [โหลด 1095 ครั้ง]
เรียน แบบตัวอย่างการปรับระดับชั้นงานของช่างไม้และช่างปูนจาก 3 ขึ้นระดับ 4
เรื่อง แบบตัวอย่างการปรับระดับชั้นงานของช่างไม้และช่างปูนจาก 3 ขึ้นระดับ 4

ลงเมื่อวันที่ : 25/07/2012 15:38 น. โดย : [โหลด 4247 ครั้ง]
เรียน ตัวอย่างแบบฟอร์มการปรับเปลี่ยนสายงานและปรับระดับตำแหน่งชั้นงาน ชุดที่ 2
เรื่อง ตัวอย่างแบบฟอร์มการปรับเปลี่ยนสายงานและปรับระดับตำแหน่งชั้นงาน ชุดที่ 2

ลงเมื่อวันที่ : 02/07/2012 16:56 น. โดย : [โหลด 2979 ครั้ง]
::แสดงทั้งหมด::      
  ภาพกิจกรรมของเรา


ท่านดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา.ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสมาชิกสมาคมฯ

วันที่ : 06/01/2014 เวลา : 19:02 น.


ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

วันที่ : 21/12/2013 เวลา : 07:01 น.


ท่านนายกฯมอบเงินทำบุญให้กับท่านสรัล เจนพิชัย กรรมการสมาคมฯจากสุราษฏร์ธานี เนื่องจากบิดาเสียชีวิต

วันที่ : 21/12/2013 เวลา : 06:58 น.


สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมงานทอดกฐินสามัคคีของท่านอภิชาติ จีรวุฒิ เลขาธิการคณะกรร

วันที่ : 26/11/2013 เวลา : 14:50 น.


สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคีของ ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ

วันที่ : 20/11/2013 เวลา : 15:36 น.


ประชุมลูกจ้างประจำแกนนำ เพื่อเป็นคณะทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ของลูกจ้างประจำ

วันที่ : 27/07/2013 เวลา : 17:30 น.


การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการของลูกจ้างประจำระดับแกนนำสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๑๙-

วันที่ : 21/04/2013 เวลา : 14:27 น.


การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๓ เพื่อทำแผนพัฒนาสมาคฯในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗

วันที่ : 14/10/2012 เวลา : 15:36 น.


จัดทำแผนปฎิบัติการ สมาคมฯแกนนำภูมิภาคเหนือ

วันที่ : 07/07/2012 เวลา : 13:07 น.
::แสดงทั้งหมด::      
 
บรรยายวิธีคิดกรอบอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว 1888 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และตามหนังสือกระทรวงการคลัง กค ๐๔๒๘ / ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

โดยท่านกรองกาญจน์ เกียรติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิกรมบัญชีกลาง กระทวงการคลัง

เพลงมาร์ชลูกจ้างครับ
 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เบอร์โทรติดต่อ  
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ติดต่อผู้ดูแล 
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009