.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 326584 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  798111 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  94974 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 61479 ครั้ง
  หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด.. เรียน พี่น้องลูกจ้างส่วนราชการ ทุกสังกัด กระทรวง ทบวง กรม ทั่วประเทศ.. เรื่อง แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างส่วนราชการที่พึงจะได้รับ
วันที่ : 28/07/2015
เวลา : 00:15 น.
ข่าวโดย :ด่วนที่สุด เรียนท่านพี่น้องลูกจ้างส่วนราชการทุกสังกัด ทุกหน่วยงาน
วันที่ : 02/07/2015
เวลา : 19:40 น.
ข่าวโดย :เรียน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ ทุกกระทรวง เรื่อง เรียนเชิญประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างของส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
วันที่ : 05/06/2015
เวลา : 20:17 น.
ข่าวโดย :เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (29/05/2558)
วันที่ : 03/06/2015
เวลา : 22:27 น.
ข่าวโดย :การยกร่างกรอบตำแหน่งใหม่ของลูกจ้างส่วนราชการโดยปรับเพิ่มระดับชั้นทุกตำแหน่ง
วันที่ : 03/05/2015
เวลา : 15:00 น.
ข่าวโดย :สรุปทอดผ้าป่าของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำรายได้ไปจัดทำร่างพัฒนากรอบตำแหน่งลูกจ้างส่วนราชการ(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
วันที่ : 25/07/2015
เวลา : 12:29 น.
ข่าวโดย :ที่สจส.กพฐ.3/2558 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2558 เรียนคณะทำงานพัฒนาสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของลูกจ้างส่วนราชการเรื่องการจัดหากองทุนพัฒนาความก้าวหน้าของลูกจ้างส่วนราชการ(ข้อมูล18 เมษายน 2558)
วันที่ : 18/04/2015
เวลา : 13:30 น.
ข่าวโดย :เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของลูกจ้างส่วนราชการ
วันที่ : 28/03/2015
เวลา : 09:27 น.
ข่าวโดย :เรื่องแจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปัจจุบัน
วันที่ : 13/11/2014
เวลา : 13:00 น.
ข่าวโดย :เรียนสมาชิก กสจ.ที่เกษียนอายุราชการเรื่องจ่ายคืนเงิน กสจ. กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2557
วันที่ : 13/10/2014
เวลา : 21:27 น.
ข่าวโดย :ท่านนายกสมชาย สุดลอย นายกสมาคมฯและท่านวิชาญ ชัยชมภู อุปนายกและเลขาธิการสมาคฯ บรรยายเรื่องพัฒนาความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ลูกจ้างฯ สังกัด สพม.6 /สพป.สมุทรปราการ เขต1/สพป.สมุทรปราการ เขต 2 วันเสาร์ที่
วันที่ : 30/09/2014
เวลา : 01:08 น.
ข่าวโดย :เรื่อง แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานชุดที่4ครั้งที่1วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
วันที่ : 01/09/2014
เวลา : 07:19 น.
ข่าวโดย :เรียนพี่น้องลูกจ้างประจำ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั่วประเทศ
วันที่ : 05/07/2014
เวลา : 08:19 น.
ข่าวโดย :สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมสมาชิกน้อมแสดงความยินดีกับเลขา กพฐ. คนใหม่ ท่านดร.กมล. รอดคล้าย ด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ : 02/07/2014
เวลา : 05:30 น.
ข่าวโดย :ด่วนที่สุด(เพิ่มเติม ) เรียน ประธานศูนย์ประสานงานลูกจ้างส่วนราชการทุกจังหวัด ( ทุกสังกัด ทุกกระทรวง ทบวงกรม ) เรื่อง แจ้งความเดือดร้อนของลูกจ้างส่วนราชการต่อ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.)
วันที่ : 13/06/2014
เวลา : 15:52 น.
ข่าวโดย :เรียน ประธานศูนย์ประสานงานลูกจ้างส่วนราชการทุกจังหวัด ( ทุกสังกัด ทุกกระทรวง )
วันที่ : 12/06/2014
เวลา : 20:10 น.
ข่าวโดย :การประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน สมาคมฯเพื่อการศึกษาแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าของลูกจ้างฯเพื่อเสนอ ก.พ.และกรมบัญชีการ.รองรับการปฎิรูประเทศ
วันที่ : 24/05/2014
เวลา : 11:01 น.
ข่าวโดย :เรื่อง ระเบียบว่าด้วยบำเหน็จค้ำประกัน
วันที่ : 24/05/2014
เวลา : 10:04 น.
ข่าวโดย :โครงการมอบทุนให้แก่โรงเรียนทุรกันดานสี่ภูมิถาค
วันที่ : 07/05/2014
เวลา : 15:42 น.
ข่าวโดย :ประมวลภาพถ่ายการอบรมสัมมนาแกนนำลูกจ้าง สังกัด สพฐ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
วันที่ : 01/03/2014
เวลา : 14:02 น.
ข่าวโดย :คลังชงครม.พิจารณาร่างระเบียบกระทรวงว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง เปิดทางลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน ใช้บำเหน็จค้ำประกันเงินกู้
วันที่ : 04/08/2013
เวลา : 13:01 น.
ข่าวโดย :ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 04/06/2556)
วันที่ : 04/06/2013
เวลา : 23:53 น.
ข่าวโดย :ด่วนที่สุดหลักเกณฑ์การปรับระดับชั้นงานและการเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง)และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ(กรมอาชีวะ03-05-2556)
วันที่ : 11/05/2013
เวลา : 08:56 น.
ข่าวโดย :ตัวอย่างแบบคำขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งสายงานและคำขอปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ
วันที่ : 30/04/2013
เวลา : 23:11 น.
ข่าวโดย :ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 1888 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 11 เม.ย. 2556
วันที่ : 18/04/2013
เวลา : 11:40 น.
ข่าวโดย :คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดที่ ๓
วันที่ : 21/10/2012
เวลา : 09:50 น.
ข่าวโดย :คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง (ประกาศใช้วันที่ 24/09/2555)
วันที่ : 11/10/2012
เวลา : 22:45 น.
ข่าวโดย :การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 19/07/2555)
วันที่ : 24/08/2012
เวลา : 05:27 น.
ข่าวโดย :ตัวอย่างแบบฟอร์มการปรับเปลี่ยนสายงานและปรับระดับตำแหน่งชั้นงาน
วันที่ : 25/07/2012
เวลา : 15:37 น.
ข่าวโดย :ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (ประกาศใช้วันที่ 20/01/2555)
วันที่ : 26/01/2012
เวลา : 03:46 น.
ข่าวโดย :เรื่อง แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง (ประกาศใช้วันที่ 27/12/2554)
วันที่ : 09/01/2012
เวลา : 13:21 น.
ข่าวโดย :ตัวอย่างคำสั่งเปลี่ยนสายงานตัวอย่างคำ​สั่งเปลี่ย​นสายงาน.PDF
วันที่ : 27/12/2011
เวลา : 19:02 น.
ข่าวโดย :ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๓ [ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
วันที่ : 13/09/2011
เวลา : 16:33 น.
ข่าวโดย :แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ (ประกาศใช้วันที่ 02/08/2554)
วันที่ : 14/08/2011
เวลา : 18:18 น.
ข่าวโดย :บำเหน็จตกทอดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 67 ง ลง 17 มิถุนายน 2554 ประกาศใช้แล้ว
วันที่ : 12/07/2011
เวลา : 21:05 น.
ข่าวโดย :สิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลสำหรับลูกจ้างประจำที่ได้รับบำเหน็จบำนาญเมื่อเกษียณอายุ
วันที่ : 10/05/2011
เวลา : 14:50 น.
ข่าวโดย : ปชส สมาคมฯซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 06/05/2554)
วันที่ : 07/05/2011
เวลา : 08:39 น.
ข่าวโดย : ปชส สมาคมฯกระทรวงการคลัง จับมือ สถานพยาบาลเอกชน 32 แห่ง ทำ MOU ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงรักษาลูกจ้างฯของรัฐ เริ่ม 1 พฤษภาคม 2554
วันที่ : 13/05/2011
เวลา : 17:47 น.
ข่าวโดย : ปชส สมาคมฯการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 18/04/2554)
วันที่ : 05/06/2011
เวลา : 13:49 น.
ข่าวโดย : ปชส สมาคมฯด่วนทีสุดแจ้งรายชื่อการจัดตำแหน่งที่ กพ.รับรองลูกจ้าง สพป. สพม. ทุกเขตทั่วประเทศ
วันที่ : 03/04/2011
เวลา : 19:49 น.
ข่าวโดย :เรียน ลูกจ้างส่วนราชการทุกส่วนกระทรวงทบวงกรมเรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่(และลูกจ้าง สพฐ)
วันที่ : 03/04/2011
เวลา : 19:50 น.
ข่าวโดย : เลขาธิการ
 
 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เบอร์โทรติดต่อ  
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ติดต่อผู้ดูแล 
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009