เรียน พี่น้องลูกจ้างส่วนราช ทุกกระทรวง ทบวง กรม และผู้รับบำเหน็จรายเดือนทุกๆท่าน
  เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง"สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ขอลูกจ้างส่วนรา

  เนื้อหาโดยย่อ :
  ด้วย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง                  "สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ขอลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน" ในวันเสาร์ที 28 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30น. ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.  **สมาคมฯจะส่งหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานราชการทั่วประเทศภายในสัปดาห์นี้ หรือ ท่านจะโหลดหนังสือแจ้งหน่วยงานตามไฟล์ที่แนบมานี้ก็ได้ หรือจะดาวน์โหลด 
 โปรดคลิกที่โหลด 1 ค่ะ  ลงเมื่อวันที่ 
: 27/02/2020 เวลา  : 02:41 น. โดย  :
โหลด1 : 2702200241W729D1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save