เรียน ประธานศูนย์ประสานงานลูกจ้างส่วนราชการทุกจังหวัด ( ทุกสังกัด ทุกกระทรวง )
  เรื่อง แจ้งความเดือดร้อนของลูกจ้างส่วนราชการต่อ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.)

  เนื้อหาโดยย่อ :
 

เรียน       ประธานศูนย์ประสานงานลูกจ้างส่วนราชการทุกจังหวัด ( ทุกสังกัด ทุกกระทรวง )

เรื่อง        แจ้งความเดือดร้อนของลูกจ้างส่วนราชการต่อ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.)

                                ตามที่พวกเราลูกจ้างส่วนราชการทุกกระทรวงทบวงกรม ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ในเรืองการเรียกร้องสิทธิประโยชน์อันพึงได้ และการปรับปรุงสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างประจำส่วนราชการ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น .-

                                1. สิทธิค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ

                                2. กรณีเกษียณอายุด้วยเหตุสูงวัย (แต่อายุราชการไม่ถึง 25 ปี ขอให้ได้รับสิทธิบำเหน็จรายเดือน)

                        3. ขอแก้ไขบำเหน็จตกทอด จากเดิมได้รับ 15 เท่า ให้ได้รับ 30 เท่า (เท่าข้าราชการ)

                                4. ให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบลูกจ้างประจำให้มีความใกล้เคียงกับข้าราชการพลเรือน

                                จากข้อเรียกร้องดังกล่าว พวกเราลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ได้ยื่นต่อรัฐบาลที่ผ่านๆมา แต่ก็ยังไม่รับการเหลียวแลจากรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาอย่างยาวนาน  เพราะผู้บริหารนโยบายส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจกับโครงการที่มีงบประมาณหมื่นล้านแสนล้าน

                                ด้วยเหตุนี้ ความเดือดร้อนลูกจ้างส่วนราชการยังไม่ได้รับการแก้ไข ลูกจ้างอยู่อย่างเลื่อนลอยขาดเจ้าภาพมาบรรเทาความเดือดร้อน นับเป็นโอกาสดีที่ คสช. มีนโยบายปฏิรูป ปรับปรุงระบบราชการ มีคณะทำงานตามที่ คสช. ได้แถลงไว้ล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ และหลายท่านมีความเข้าใจในปัญหาความเดือดร้อนของลูกจ้างประจำ  เพื่อพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส จึงขอแจ้งให้ลูกจ้างที่เป็นแกนนำในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศ ได้ทำหนังสือในนาม “ศูนย์ประสานงานลูกจ้างส่วนราชการจังหวัด....../หน่วยงาน........)” ไปให้ หัวหน้า คสช.เพื่อนำเรียนปัญหาทั้ง หมด ให้คณะของ คสช.ได้นำไปแก้ไขและนำไปปฏิรูปร่วมกับโครงการอื่นๆของประเทศต่อไป

                                อนึ่ง ในส่วนของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือเสนอไปยัง หัวหน้า คสช. เรียบร้อยแล้ว  ดั้งนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องลูกจ้างฯ ที่เป็นแกนนำในทุกๆ จังหวัด (ทุกสังกัดทุกกระทรวง) ได้ช่วยกันทำหนังสือส่งไปยังหัวหน้า คสช. เพื่อช่วยเป็นแรงกระทุ้งให้คณะทำงานของ คสช. ได้รับรู้ว่าพี่น้องลูกจ้างของส่วนราชการทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อนมาอย่างยาวนาน และรอรับการปฏิรูปจากคณะของ คสช. อย่างมีความหวัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                                                                ขอแสดงความนับถือ

                                                                                   

                                                                                                (นายวิชาญ  ชัยชมภู)

นายกสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

อุปนายกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอุปนายกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย ฝ่ายวิชาการ

 

สมาคมลูกจ้างฯ โทร. 089 – 999 0857

โทรสาร. 053 – 112 976

เอกสารประกอบโปรดโหลด ด้านล่างค่ะ
  ลงเมื่อวันที่ 
: 12/06/2014 เวลา  : 20:04 น. โดย  :
โหลด1 : 1206142004BO4MH1.DOC
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save