เรียน พี่น้องลูกจ้างส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม เพื่อรับทราบ
  เรื่อง การขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา(พรก.)เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล.พ.ศ.2553

  เนื้อหาโดยย่อ :
 

***ด่วนที่สุด...***                                          

เรียน พี่น้องลูกจ้างส่วนราชการทุกสังกัด ทราบ..

เรื่อง..การขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา(พรก.)เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล.พ.ศ.2553

ด้วย..ชมรมลูกจ้างผู้รับบำเหน็จรายเดือนจังหวัดน่าน ร่วมกับ สมาคมลูกจ้าง สพฐ.

จะขอแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกา(พรก.)เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553                                            

วัตถุประสงค์การขอแก้ไขคือเพื่อให้ "ลูกจ้างผู้รับบำเหน็จรายเดือน" ได้อยู่ภายใต้ พรก.ฉบับนี้ด้วย..

จึงขอเชิญชวนพี่น้องลูกจ้างส่วนราชการทั่วประเทศได้ร่วมลงชื่อ ได้กรอกแบบลงลายมือชื่อ

พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรับรองสำเนาถูกต้องให้เขียนด้วยปากกาสีน้ำเงินด้วยลายมือด้วยตนเองทั้งหมด คือแบบเสนอรายชื่อ 1 ชุด และ สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

กำหนดส่งภายในวันที่ 25 กันยายน 2561  โดยให้ส่งไปที่..

ชมรมบำเหน็จรายเดือนจังหวัดน่าน 196 หมู่ 2 ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน รหัสไปรณีย์ 55160

เพื่อจะได้รวบรวมเอกสารและรายชื่อทั้งหมด

 ส่งเรื่องให้ ประธาน สนช.เพื่อให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ..

***ต้องมีผู้ร่วมลงชื่อเห็นด้วย 10,000 คนขึ้นไป **

หมายเหตุ การขอแก้ไข พรก.ครั้งนี้ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำเหน็จรายเดือนจะได้รับประโยชน์ทุกคน

 ไม่มีผู้ใดเสียผลประโยชน์มีแต่ได้.สอบถามเพิ่มเติมที่ 085-694 3647(เกรียงศักดิ์) และ

086-183 7586(ถนอม) 089-999 0857 (วิชาญ)   และ 089-0157438(ฉัตรชัย-ชาติ)  

++ผู้ที่จะขอเสนอรายชื่อเพื่อขอแก้ไข พรก...ฉบับนี้ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นประชาชนคนไทยได้ทุกสาขาอาชีพ..++ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.esa007.org                        

**ให้ส่งภายในวันที่ 25 กันยายน 2561 เท่านั้น**

เอกสารโปรด คลิกที่ โหลด 1 ค่ะ

  ลงเมื่อวันที่ 
: 05/09/2018 เวลา  : 10:39 น. โดย  :
โหลด1 : 0409181204IH8GE1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save