.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 474983 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  598154 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  178976 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 98554 ครั้ง
  หน้าแรก > บทความ > หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (เริ่มใช้ 1 เม.ย.2553)

   เรื่อง :  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (เริ่มใช้ 1 เม.ย.2553)
   ข่าวโดย :    วันที่  24/04/2011 เวลา 17:54 น.

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (เริ่มใช้ 1 เม.ย.2553) รายละเอียด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ      


วันอังคารที่ ๐๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

     ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ และให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจ และสภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำในตำแหน่งต่าง ๆ นั้น


     เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคล้องเหมาะสมกับหลักการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก และการปฏิบัติตนของลูกจ้างประจำ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ จึงอาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ กำหนดให้ส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ตามแนวทางในหนังสือกระทรวงการคลังข้างต้น และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ดังนี้...


**เอกสารดังไฟล์แนบ**


     1) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน  
     2) การเลื่นขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
 
     3) แบบมอบหมายงาน


 

 
 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009