.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 338684 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  204318 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  100965 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 63707 ครั้ง
 หน้าแรก>เว็บบอร์ด>การแต่งการของลูกจ้างประจำ
 กระทู้ : การแต่งการของลูกจ้างประจำ
  ตั้งกระทู้โดย  ลูกจ้างประจำ สพฐ. วันที่โพส 06/05/2012 : 14:36 ไอพี 118.173.56.140
 อีเมล yan19701@hotmail.com  จำนวนผู้เข้าชม 12112

 เว็บบอร์ด nkinfowebboard1.0 พัฒนาโดย nkinfoweb และร่วมพัฒนาให้กำลังใจโดยหน่วยงานที่กำลังใช้งานนี้
เป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างปูนระดับ 2เงินเดือน 15,720บาท สังกัด สพป.กระบี่ จะขอทำบัตรประจำตัว ถ่ายรูปติดบัตรประดับเครื่องหมายอินธนู 3 ดอกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ.2527 ข้อ 9.3.3 เจ้าหน้าที่บอกว่าผิดระเบียบ อยากสอบถามว่าที่ถูกระเบียบเป็นยังไง กรุณาแนะนำด้วย ขอบคุณครับ
 
 
 
คห.
1
.  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ
พ.ศ. 2527-
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ลูกจ้างประจำมีเครื่องแบบเป็นลักษณะเดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและประหยัด คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑.ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๒๗“
ข้อ ๒.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรีและคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างประจำ
ข้อ ๕.ในระเบียบนี้
“เครื่องแบบ” หมายความว่า เครื่องแต่งกายทั้งหลาย รวมทั้งเครื่องหมายต่างๆ ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่น ที่ได้กำหนดให้ลูกจ้างประจำแต่ง
“ลูกจ้างประจำ” หมายความว่า ลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ข้อ ๖. เครื่องแบบลูกจ้างประจำ มี ๒ ชนิด คือ
๖.๑ เครื่องแบบปฏิบัติงาน
๖.๒ เครื่องแบบพิธีการ มี ๓ ประเภท คือ
๖.๒.๑ เครื่องแบบปกติขาว
๖.๒.๒ เครื่องแบบครึ่งยศ
๖.๒.๓ เครื่องแบบเต็มยศ
ข้อ ๗. เครื่องแบบปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
๗.๑ หมวก
๗.๑.๑ลูกจ้างประจำชาย ให้ใช้หมวกได้ ๒ แบบ คือ
แบบที่ ๑ หมวกทรงหม้อตาลสีประเภทสีกากี กะบังหน้าทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีดำที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกทำด้วยโลหะสีทองสูง ๖.๕ เซนติเมตร
แบบที่ ๒หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีประเภทสีกากี หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ทำด้วยโลหะสีทอง หรือปักด้วยด้ายหรือไหมสีเหลือง สูง ๔.๕ เซนติเมตร
๗.๑.๒ลูกจ้างประจำหญิง ให้ใช้หมวกอนุโลมตามหมวกของลูกจ้างประจำชาย แบบที่ ๒ แต่พับปีก
๗.๒ เสื้อ
๗.๒.๑ลูกจ้างประจำชาย ให้ใช้เสื้อคอพับสีประเภทสีกากี แขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุม หรือแขนสั้น ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม ระยะห่างกันพอควร มีกระเป๋าเย็บติดที่หน้าอกเสื้อข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่งกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม หรือเป็นกระเป๋าเสื้อชนิดไม่มีแถบกลางกระเป๋าและใบปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมกระเป๋าและมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างติดดุมข้างละหนึ่งดุมสำหรับขัดใบปกกระเป๋า ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาวของบ่าเย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ
ดุมที่ใช้กับเสื้อเป็นรูปกลมแบน ทำด้วยวัตถุหรือโลหะสีเดียวกับเสื้อ
๗.๒.๒ลูกจ้างประจำหญิง ให้ใช้เสื้อได้ ๒ แบบ
แบบที่ ๑ อนุโลมตามแบบเสื้อของลูกจ้างประจำชาย
แบบที่ ๒ เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีประเภทสีกากี
สีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกง แขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย ผ่าอกตลอด ติดดุมทำด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ ๓ ดุม ต่อด้านหน้าและด้านหลังยาวตามตัว มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋า ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอแบะทั้งสองข้าง
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อด้านซ้ายก็ได้
๗.๓ อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูอ่อน มีเครื่องหมายบนอินทรธนูสีเหลืองหรือสีทอง ตามแบบท้ายระเบียบ มีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร และมีวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร อยู่เหนือแถบบน ในกรณีมีมากกว่า ๑ แถบ ให้เว้นระยะระหว่างแถบ ๖ มิลลิเมตร และให้ประดับดังนี้

๗.๓.๑ ลูกจ้างประจำซึ่งดำรงตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่ในหมวดกึ่งฝีมือ และได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๒ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในหมวดอื่นๆ นอกจากหมวดกึ่งฝีมือและหมวดแรงงานและได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๒ แต่ไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือนระดับ ๓ มี ๑ แถบ
๗.๓.๒ ลูกจ้างประจำซึ่งดำรงตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่ในหมวดฝีมือ หรือหมวดอื่นๆ และได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือนระดับ ๓ แต่ไม่ถึงขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ ยกเว้นหมวดแรงงานและหมวดกึ่งฝีมือ มี ๒ แถบ
๗.๓.๓ ลูกจ้างประจำซึ่งได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ ขึ้นไป มี ๓ แถบ
สำหรับลูกจ้างประจำซึ่งดำรงตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่ในหมวดแรงงานหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในหมวดอื่นๆ และได้รับค่าจ้างไม่ถึงขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๒ ไม่มีเครื่องหมายอินทรธนู
๗.๔ กางเกง กระโปรง
๗.๔.๑ ลูกจ้างประจำชายให้ใช้กางเกงขายาวสีประเภทสีกากี ไม่พับปลายขา
๗.๔.๒ ลูกจ้างประจำหญิงให้ใช้กระโปรงสีประเภทสีกากี ยาวปิดเข่า หรือกางเกงขายาวสีประเภทสีกากี ไม่พับปลายขา
๗.๕ เข็มขัด
๗.๕.๑ ลูกจ้างประจำชาย ให้ใช้เข็มขัดทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังหรือด้ายถักสีดำ หัวเข็มขัดกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร ทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน มีครุฑดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด
๗.๕.๒ ลูกจ้างประจำหญิง ให้ใช้เข็มขัดทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังหรือด้ายถักสีดำ หัวเข็มขัดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร ทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน มีครุฑดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด สำหรับเสื้อแบบที่ ๒ จะไม่ใช้เข็มขัดก็ได้
๗.๖ รองเท้า ถุงเท้า
๗.๖.๑ ลูกจ้างประจำชาย ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ แบบเรียบไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดำ
๗.๖.๒ ลูกจ้างประจำหญิง ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร
๗.๗ เครื่องหมายแสดงสังกัด ให้มีรูปเครื่องหมายอนุโลมตามแบบของเครื่องแบบข้าราชการ ทำด้วยโลหะโปร่งสีทอง หรือปักด้วยด้ายหรือไหมสีเหลืองไม่มีขอบสูง ๒ เซนติเมตร
๗.๘ ป้ายชื่อและตำแหน่ง ให้ระบุ ชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่งด้วยตัวหนังสือสีขาวบนป้ายชื่อ พื้นสีดำ ขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร และให้ติดที่อกเสื้อเบื้องบนด้านขวา
ข้อ ๘ ส่วนราชการใดจำเป็นต้องกำหนดเครื่องแบบปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำแตกต่างจากระเบียบนี้ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ ๙ เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย
๙.๑ หมวก
๙.๑.๑ ลูกจ้างประจำชาย ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กระบังหน้าทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ สายรัดคางสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก ติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีดำ ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว
๙.๑.๒ ลูกจ้างประจำหญิง ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว สายรัดคางสีทอง มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวก ข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีดำ ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทอง สูง ๔.๕ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว
การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันสมควร
๙.๒ เสื้อ
๙.๒.๑ ลูกจ้างประจำชาย ให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาวตามแบบของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ใช้ดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดใหญ่ ๕ ดุม
๙.๒.๒ ลูกจ้างประจำหญิง ให้ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลมหรือคอป้าน แขนยาวถึงข้อมือ มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ที่แนวสาบอกมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ๓ ดุม สำหรับแบบเสื้อคอแหลม และ ๕ ดุม สำหรับแบบเสื้อคอป้าน มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋า และให้ใช้เสื้อคอพับแขนยาวสีขาว ผูกผ้าพันคอสีดำเงื่อนกลาสี
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้าย หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามแต่โอกาส
๙.๓ อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูแข็ง ตามแบบท้ายระเบียบ กว้าง ๔ เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า พื้นสักหลาดสีดำ มีแถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตรเป็นขอบ ปักดิ้นสีทองลายดอกประจำยามและใบเทศ ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก และให้ประดับดังนี้
๙.๓.๑ ลูกจ้างประจำซึ่งดำรงตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่ในหมวดกึ่งฝีมือ และได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๒ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในหมวดอื่นๆ นอกจากหมวดกึ่งฝีมือและหมวดแรงงาน และได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนระดับ ๒ แต่ไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือนระดับ ๓ มีลายดอกประจำยามและใบเทศ ๑ ช่อ
๙.๓.๒ ลูกจ้างประจำซึ่งดำรงตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่ในหมวดฝีมือ หรือหมวดอื่นๆ และได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือนระดับ ๓ แต่ไม่ถึงขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ ยกเว้นหมวดแรงงานและหมวดกึ่งฝีมือ มีลายดอกประจำยามและใบเทศ ๒ ช่อ
๙.๓.๓ ลูกจ้างประจำซึ่งได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ ขึ้นไป มีลายดอกประจำยามและใบเทศ ๓ ช่อ
๙.๔ กางเกง กระโปรง
๙.๔.๑ ลูกจ้างประจำชาย ให้ใช้กางเกงขายาวสีขาวไม่พับปลายขา
๙.๔.๒ ลูกจ้างประจำหญิง ให้ใช้กระโปรงสีขาว ตีเกล็ดด้านหน้า ๒ เกล็ด และด้านหลัง ๒ เกล็ด ยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับแบบเสื้อคอแหลม หรือกระโปรงสีขาวยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ใช้กับเสื้อคอป้าน
๙.๕ รองเท้า ถุงเท้า
๙.๕.๑ ลูกจ้างประจำชาย ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำชนิดผูก แบบเรียบไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดำ
๙.๕.๒ ลูกจ้างประจำหญิง ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ แบบปิดปลายเท้า ส้นสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย ถุงเท้ายาวสีเนื้อ
๙.๖ เครื่องหมายแสดงสังกัด ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดทำด้วยโลหะโปร่งสีทอง ไม่มีขอบ สูง ๒ เซนติเมตร ตามข้อ ๗.๗ ติดที่คอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง
ข้อ ๑๐ เครื่องแบบครึ่งยศ มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรงให้ใช้ผ้าสีดำ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข้อ ๑๑ เครื่องแบบเต็มยศ มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ สวมสายสะพาย
ข้อ ๑๒ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗
พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร
(ประจวบ สุนทรางกูร)
รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

หรือตามลิ้งค์ http://www.esa007.org/sread.php?idsr=21
  แสดงความคิดเห็นโดย  ชาติ อีเมล  xxxxrt4301@hotmail.com  วันที่เวลา  10/05/2012 : 04:52  ไอพี49.49.149xxx
 
คห.
2
.  
ประวัติบาคาร่าในฝรั่งเศส

แม้ว่าต้นกำเนิดที่แท้จริงของบาคาร่าจะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่เป็นที่ แน่ชัดแล้วว่ารูปแบบและลักษณะของเกมบาคาร่าที่ใช้เล่นในปัจจุบันมีต้นกำเนิด มาจากประเทศฝรั่งเศส บาคาร่านั้นเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ชนชั้นสูงของฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่ 16 – 17 จากนั้นก็เริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมีการเล่น บาคาร่า ทั้งในบ้านและราชวัง ในช่วงการปกครองของพระเจ้านโปเลียน (Napoleon) มีการเล่นบาคาร่าในคลับการพนันนอกกฎหมายหลายแห่ง แต่ในปัจจุบันการเล่นบาคาร่าในบ่อน คาสิโน กลายเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายไปแล้วที่ประเทศกัมพูชา มีเกมต่างๆที่ได้รับความนิยมแนะนำให้ผู้เล่นได้เลือกเล่นมากมายและด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผู้เล่นสามารถเล่นผ่านออนไลน์หรือผ่านทาง GclubIphone ได้ที่ Gclub iphone มีเกม คาสิโนออนไลน์ ที่พร้อมให้เล่นได้ตลอด 24 ชม. มีทั้งเกม บาคาร่าออนไลน์ แบ่งเป็น Baccarat และ Baccarat Online ที่มีกติกาการเล่นคล้ายกับเกม ป๊อกเด้งออนไลน์ เกม Gclub Onlineแม้ว่าผู้เล่นจะพิมพ์คำว่า Gclub , G club, G club Onlineก็สามารถเล่น Gclub ได้เพราะเป็นเกมเดียวกัน แต่อาจจะมีเป็นบางครั้งที่ เล่นสล็อต ไม่ได้ผู้เล่นก็สามารถเปลี่ยนมาเล่น เกม คาสิโนออนไลน์ แบบอื่นๆแทนได้ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 บาคาร่าเป็นเกม G club ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในคาสิโนเมืองริเวียร่า (Riviera) ของฝรั่งเศส ในตอนนั้นมีเกมบาคาร่าด้วยกันสองรูปแบบ คือ เชอแมงเดอเฟร์ (Chemin de Fer) และ บาคาร่าอันบาค (En-Banque) ข้อแตกต่างของบาคาร่าทั้งสองรูปแบบอยู่ที่ผู้แจกไพ่และจำนวนผู้เล่นในเกม ในบาคาร่าแบบ เชอแมงเดอเฟร์ ผู้เล่นที่วางเดิมพันสูงสุดจะเป็นผู้แจกไพ่และเป็นเจ้ามือ ผู้เล่นที่วางเดิมพันสูงสุดรองลงมาจะเป็นตัวแทนของผู้เล่นที่เหลือในการเล่น แข่งขันกับเจ้ามือ ส่วนในบาคาร่าอันบาค บ่อนจะเป็นเจ้ามือเองและมีดีลเลอร์ทำหน้าที่แจกไพ่ให้ผู้เล่น ลักษณะของโต๊ะเล่นบาคาร่าจะเป็นโต๊ะคู่ที่ออกแบบให้มีที่นั่งสำหรับผู้เล่น ด้านซ้ายและด้านขวาของเจ้ามือฝั่งละห้าคน ผู้เล่นหนึ่งคนจากฝั่งซ้ายและอีกหนึ่งคนจากฝั่งขวาจะเป็นตัวแทนผู้เล่นแต่ละ ฝั่งที่จะเล่นแข่งกับเจ้ามือ กฎการเรียกไพ่และการอยู่ แต้มทั้งฝ่ายเจ้ามือและผู้เล่นจะเหมือนกันในเกมบาคาร่าทั้งสองแบบ

ขอขอบคุณ www.esa007.org ที่ให้ความกรุณาในการเผยแพร่
  แสดงความคิดเห็นโดย  กดำดไ อีเมล  xxxxกกดหดากห@gmail.com  วันที่เวลา  29/08/2012 : 11:31  ไอพี110.164.48xxx
 
คห.
3
.  
ความเห็นที่ 1 คำอธิบายดีมากเลย
แต่คนถามน่าจะต้องการคำตอบแค่ว่า จะให้ติดอินทนูกี่ขีดมากกว่า
ดิฉันว่าคำตอบน่าจะอยู่ที่ข้อ 9.3.1 นะคะ
  แสดงความคิดเห็นโดย  วรนาถ อีเมล  xxxxyo@hotmail.com  วันที่เวลา  21/09/2012 : 09:08  ไอพี1.2.136.xxx
 
คห.
4
.  
Cheap monster beats aimed toward new audio tracks lovers on top of that to reputation lovers, www.outletbeatsmonster.com specially. This are on the way to be evident the moment in time you uncover out what precisely are obtainable by signifies of the majority of those seems rescheduling earphones. The particular striper appears are loaded and complete,http://www.outletbeatsmonster.com/beats-by-drdre-inear-c-2.html the particular center quantities on top of that phrases inside the tune are distinct, http://www.outletbeatsmonster.com obvious and razor-sharp, on top of that the altitudes will possibly be crisp in add-on many with out the need to possess of at any time you would like distorting jointly with name of tinny.http://www.outletbeatsmonster.com/beats-by-drdre-solo-hd-c-4.html Utilizing the launch inside the Monster Beats experienced sequence many inside the concerns that individuals have jointly using the reduce conclude styles are previously addressed and cared for. http://www.outletbeatsmonster.com/beats-by-drdre-pro-c-8.html This severely could be the one appear and shapes the all round ratio of ultra stick Monster Headphones, voice design extra natural, significant college bass a a good offer extra balanced, most vital of modeling astonishingly smart, astonishingly option one of headphones, severely international buy and sell giant the beneficial high quality of product, visible.
We know from your time in the U.S. your U.S. monster (monster) brand name, because last year, www.cheapermonsterbeats.com has rapidly risen to the future in the United States just headphones brand products, its title, popular, fashion, hip-hop and many avant-garde artists with the best mode, celebrities have applied for PhD. DRE headphones, as their exclusive headset products. This trend is still burning house, hip-hop in this game, because they live events, numerous judges have been consistent in your judges, make the monster's products,http://www.cheapermonsterbeats.com/ the use of inexpensive Dr. DRE beat use in the field of attention. It can be a monster to defeat Dr. DR E studio. Is this headset to change the beat of my life. This type of wholesale headphones on my life had incredible results. Visit TradeTang.com.Today, there is a quiet morning, http://www.cheapsmonsterbeats.com/monster-beats-blue-green-diamond-pro-headphone-p-275get a lot of people are becoming more and more difficult. We are quite busy, http://www.cheapsmonsterbeats.com/beats-orange-solo-hd-onear-headphones-p-10daily routine factors. With the rapid economic development, is to change around our city to become a more and more lovely every minute. From day to night, we could not get one of our quiet surroundings. However, for me, I can do something to make my life into a colorful and quiet.
Than replica NFL jerseys, authentic NFL jerseys come in vibrant colors and patterns. Anyway, it is quite difficult to check for replica and original NFL jerseys since replica looks very decent when it is not directly compared to the original. www.wholesalenfl-jerseys.com If you find the color a bit flat, it is the first red flag to proceed with caution. If you fail to find the replica, check the official logo of NFL. All official jerseys will include its company logo as a sign of legitimacy. Generally NFL jerseys are available at respective official stores.http://www.wholesalenfl-jerseys.com/mlb-jerseys-new-york-yankees-jerseys-c-34_47.html Hence, there is no reason to check for the authenticity of the jersey.Once you become able to appraise the authenticity of jerseys very quickly, you will probably recognize fakes from the original ones at one glance. If you make online purchase for NFL jerseys, give a bit more attention and care. http://www.wholesalenfl-jerseys.com/Buy NFL jerseys from the authorized online sosurces. http://www.wholesalenfl-jerseys.com/mlb-jerseys-c-34.html Reebok NFL jerseys will be available at wholesale NFL jersey stores. Elaborate your search to earn the real one!Mr.Dean Rross has a good knowledge about the concept of content management on each and every industry. He is a web specialist and written a number of article on cheap nfl jerseys, NFL replica jerseys, cheap authentic NFL jerseys, http://www.wholesalenfl-jerseys.com/nike-nfl-jerseys-carolina-panthers-jerseys-c-1_29.htmlauthentic NFL jerseys, NFL youth jerseys , NFL kids jerseys, youth soccer jerseys, cheap replica NHL jerseys
Cosmetics is an example of the passion of each and every beautician. Given that they require natural beauty items, wholesale makeup can help them in giving luxurious beauty to their customers with big earnings since they acquire it wholesale. http://www.cheapmacpromakeup.com/hello-kitty-moisture-repair-lip-gloss-10-ml-wonderful-and-beauty-p-1155.htmlWhen you choose to buy makeup in wholesale,http://www.cheapmacpromakeup.com/mac-makeup-eyeliner-0011kg-wonderful-and-beauty-cheap-p-1145.html it is possible to have luxurious makeup for much less money.This is various in purchasing on retail. With this, you are able to offer them more at a really inexpensive price and you can earn much more money as properly. This sort of buying provides chance to different forms of sellers and merchants. www.cheapmacpromakeup.com Cosmetic experts are immediate in answering the needs of their buyers this kind of as offering the very best services with a smaller amount pay.This really is actually possible when they will buy aesthetic items in wholesale. There are a number of sights in the world wide web by which they can purchase for top quality cosmetics at the most desired wholesale procedure. Also this type of getting enables every businessman to raise their earnings without increasing their money.For instance,http://www.cheapmacpromakeup.com a brick-and-mortar keep proprietor can purchase wholesale in to the components he wants at the exact same time he can sell his concluded goods in wholesale as properly.http://www.cheapmacpromakeup.com/cheap-mac-makeup-3d-fashion-eyeliner-016kg-ingenious-design-and-p-1135.html For all those who would like to expand its company or those who are fascinated of commencing a natural beauty company in your house, you are able to acquire makeup products in a wholesale.
Makeup Outlet Merchants can be fantastic places to find makeup bargains.www.discountmakeupwholesale.com Yet cosmetics businesses never seem to be to do a great deal to advertise or sector these resources for discontinued cosmetics and overstock makeup. Thinkgeek Coupon Codes For Geeks Thinkgeek coupon codes enabling discounts Adidas Exclusive Coupons Present Added Purchase Alternatives On Sportswear And Much More! Think geek coupons offers discounts and concessions to accomplish blessed shopping Cosmetics Company Outlet or CCO Outlet.This is the outlet store that gets the most persons speaking. It's far more broadly recognized than most other brands. http://www.discountmakeupwholesale.com/mac-cosmetics-elaborate-design-brushes-7pcs-with-pink-bag-p-1053.htmlCCO Outlet is owned by Estee Lauder and that organization owns most of the make up brands that many of us adore when we go to specialty merchants like Sephora and Ulta. In reality, Estee Lauder owns MAC Cosmetics in addition to others like Clinique, http://www.discountmakeupwholesale.comBobbi Brown and Smashbox, and has owned Stila and some other great conclude luxury aesthetic makes.If you're wanting for a MAC makeup outlet, CCO is your place. They have a respectable range of discontinued MAC goods, http://www.discountmakeupwholesale.com/mac-makeup-10pcs035kg-delicate-purple-brushes-p-370.htmland are frequently a source for limited editions that you may possibly have missed out on the initial time all-around. The Cosmetics Business Keep also carries a vast wide variety of hair and human body treatment items in addition to fragrances and colognes. http://www.discountmakeupwholesale.com/mac-cosmetics-peacock-eye-liner-10colors-p-692.htmlEstee Lauder also owns Bumble and Bumble, Tommy Hilfiger, and they even individual La Mer however I've certainly not seen that at any CCO!
Want to save on transportation? Dubai cabs can be costly for tourists. So,www.cheapermonsterbeats.net until the Dubai metro gets up and running by year 2009 for the first line and 2015 for the second line, try the buses. Waiting for the bus can take a while, http://www.cheapermonsterbeats.net/beats-black-solo-hd-with-bluetooth-headphone-p-74.htmlespecially since they are hardly on schedule. In the summer months, the heat can become unbearable during the wait and most bus stops don't have a covered waiting area.http://www.cheapermonsterbeats.net But taking the bus can turn out to be quite an experience, don't be afraid and make sure you budget the time for the trip as it can take 3 times the amount to get there over taking a taxi.Renting a car? Don't use the international rental companies. Local companies, especially ones in Sharjah give you rates much less than the big brand names. http://www.cheapermonsterbeats.net/sennheiser-black-mm-70i-nc-canal-earphones-p-2.htmlThey will provide drop off and pick up in Sharjah and Dubai. But if you do have problems with renting a car from a no-name car rental,http://www.cheapermonsterbeats.net/bose-black-triport-oe-headphones-p-67.html then Budget Car Rental is the best choice for Dubai. Book early from an online booking service to guarantee the best prices and availability. And the best part of renting a car in Dubai? Gas is Cheap!

  แสดงความคิดเห็นโดย  monster beats อีเมล  xxxx6761554@qq.com  วันที่เวลา  20/12/2012 : 08:44  ไอพี112.111.188.xxx
 
คห.
5
.  
ขอบคุณมากจร้าสำหรับข้อมุลที่ดีมากมายขนาดนี้
[url=http://gclub-online.net/]gclub online[/url]download[url=http://www.holiday8palace.com/]holidaypalace[/url] casino [url=http://www.gclubclubslot.net/]goldclubslot[/url] online
  แสดงความคิดเห็นโดย  นุ๊ก อีเมล  xxxxlove2534@gmail.com  วันที่เวลา  01/11/2013 : 15:05  ไอพี27.116.62xxx
 
คห.
6
.  
ตำแหน่งช่างปูนระดับ 2 ตำแหน่งอยู่ในหมวดฝีมือ เงินเดือน 15,720 บาท เพราะตามระเบียบแล้วเงินเดือนแค่ 12,040 ขึ้นไป ก็สามารถติด 3 ช่อได้ครับ ก็ไม่น่าจะผิดระเบียบนะครับเจ้าหน้าที่ที่ว่าเข้าใจระเบียบหรือเปล่า
  แสดงความคิดเห็นโดย  พิราบขาวลูกประจำ ป.ตรี อีเมล  xxxxail thanawat689@gmail.com  วันที่เวลา  11/08/2014 : 11:10  ไอพี118.173.158xxx


การแสดงความเห็นในกระทู้นี้เป็นสิ่งที่ดี ดีมากเป็นการพัฒนาหรือการช่วยเหลือ และเป็นการแสดงถึงความเป็นตัวตนของท่าน
การแสดงความคิดเห็นจะต้อง ไม่พลาดพิงถึงคน หรือ กลุ่มบุคคลใด ไม่ใช้คำยาบคาย ไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่นใด
ผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็นทราบ


 ผู้แสดงความคิดเห็น *อย่าปล่อยวาง
อีเมล       * อย่าปล่อยว่าง
ตรวจสอบการโพสตอบคำถาม  593 + 4 =  *อย่าปล่อยวาง

   
 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เบอร์โทรติดต่อ  
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ติดต่อผู้ดูแล 
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009